Hi,这是韶山检察的腾讯微博,人海茫茫相遇不易,立即登录,别错过!

韶山检察 收听

检察院到底是做什么的?

2017-08-24

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(73, 73, 73); text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

你们在哪里上班?

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

检察院!

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(73, 73, 73); text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

你们是干什么的?

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

。。。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(73, 73, 73); text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27fIF1QEyfW82o2Wa1oBqnXYMvTbmEpRwEMtQialVZSEib0Pl7JENYEQOg/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

检察院是法院的下属单位吗?

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0" style="width: 50%; height: 9rem; display: inline-block; vertical-align: top; box-sizing: border-box; text-align: center; letter-spacing: 1px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/v4vz52CcB10zmHuLbE9Q4gkAoWtymV27Ke5h3IklMdKCMdXPErlNvCM0pmoLXMctQPbTsHPVxvjZF4ZrlKcIzQ/0"); background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat;">

。。。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/v4vz52CcB10bFlgKC64IVuybiaAIFtpllaN4QSw9qtkUPfXNyRKAPKlm5icE4UTK2qzVxoRc9Xcu6RrQbJnZwHrQ/0" style="border-style: solid; -webkit-border-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/v4vz52CcB10bFlgKC64IVuybiaAIFtpllaN4QSw9qtkUPfXNyRKAPKlm5icE4UTK2qzVxoRc9Xcu6RrQbJnZwHrQ/0") 90 fill stretch; color: rgb(51, 51, 51); border-width: 15px;">

         前不久,有人问小编:小编,小编,你在检察院工作吗?

      是啊!我一脸骄傲,检察官可是个神圣的职业呢。

      那检察院是不是法院的下属单位啊?

      我:......

      可能很多人都不太清楚,公安局、法院、检察院三者究竟有什么样的联系与区别?他们的性质一样吗?在平时的工作中,他们又是怎样分工协作、互相配合的呢?

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ianq03UUWGmILRNpFbNT3UDUAubeMUV8iarf7m2E5bCS1OcthbjKthqMtPtJhibQrrw3ypYZl1TQlAmCibgaHWeicHA/0?wx_fmt=png" style="border-style: solid; -webkit-border-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ianq03UUWGmILRNpFbNT3UDUAubeMUV8iarf7m2E5bCS1OcthbjKthqMtPtJhibQrrw3ypYZl1TQlAmCibgaHWeicHA/0?wx_fmt=png") 125 20 150 10 fill stretch; border-width: 35px 7px 49px 3px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ianq03UUWGmLcNaEcliao197KNrYlydibYc4Zg6fDrib9nJQsZX9rk0oiaXZnxG6sWFt4pUeIqfiaBdnxNzkPvk8NrlQ/0?wx_fmt=png" style="width: 100%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; background-image: url("http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ianq03UUWGmLcNaEcliao197KNrYlydibYc4Zg6fDrib9nJQsZX9rk0oiaXZnxG6sWFt4pUeIqfiaBdnxNzkPvk8NrlQ/0?wx_fmt=png"); background-attachment: scroll; background-size: auto; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">

        举个例子:

        韶山的小李整日游手好闲,无所事事。一日,他与别人发生争执,于是将别人狠狠打了一顿,致人轻伤。受害者事后选择了报警。

 

        公安:小李因为涉嫌故意伤害罪被韶山市公安局刑事拘留。

   

正在加载...

扫描二维码关注韶山检察官方微信账号