This is 云南共青团's Tencent Weibo homepage. Follow now!

云南共青团 收听

大学不轻松?你这么努力到底是为了什么?!

2017-03-14

xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 28.4444px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">

已经开学差不多两周了

大四的同学离毕业也没几天了

一起来聊聊

“在大学里 你努力的动力是什么?”

xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 28.4444px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">


xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 28.4444px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
xiumi.us" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ibWdicPCWIhqY0ncCY0zXpMvwK0M20LKqWkxJ621g7M3r6V6N330tyc1fEG7ZAYOvE6TTkqpZSOc72DbbuoFPCTg/0?wx_fmt=jpeg); background-size: cover; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">
xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 28.4444px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">


xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 28.4444px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
xiumi.us" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">

王小波说:“

我相信这不是我一个人的经历:

傍晚时分,你坐在屋檐下,

看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,

感到自己的生命被剥夺了。

当时我是个年轻人,

但我害怕这样生活下去,衰老下去。

在我看来,

这是比死亡更可怕的事。”

xiumi.us" style="font-size: 16px; white-space: normal; max-widt
正在加载...

扫描二维码关注云南共青团官方微信账号